การรับฝากส่งของ

บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัดให้บริการรับฝาก - ส่งพัสดุภัณฑ์ ทั้ง 4 เส้นทางได้แก่

1.นครราชสีมา-เชียงใหม่
2.นครราชสีมา-แม่สาย
3.นคราชสีมา-นครสวรรค์
4.นครราชสีมา-มุกดาหาร

ประเภทการส่งพัสดุภัณฑ์

      ส่งพัสดุแบบมีประกันเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับประกันการสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น โดยชำระค่าบริการ+ค่าประกัน (ค่าประกัน คิด 5% จากมูลค่าของที่ลูกค้าประเมิน) ซึ่งหากพัสดุได้รับความเสียหายถึงขั้นใช้งานไม่ได้ อันเนื่องมาจากการขนส่ง ท่านจะได้รับค่าประกันตามราคาที่ท่านประเมินไว้ 100%แต่หากเกิดการสูญเสียหรือเสียหายเพียงบางส่วนจะได้รับค่าเสียหายตามสัดส่วนที่เกิดการเสียหายจริง
      ส่งพัสดุแบบไม่มีประกันคือการรับฝากส่งพัสุดภัณฑ์ให้ถึงปลายทาง ปากเกิดการสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนย้ายจะชดใช้ตามสัดส่วนของสินค้า แต่ไม่เกิน 300 บาทเท่านั้น
*สำหรับหน้าฝนนี้ ท่านที่ต้องการจะส่งของหรือพัสดุ ขอให้แพ็คสิ่งของหรือพัสดุด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง หากไม่มีถุงพลาสติก ก็สามารถซื้อได้ที่ท่าจำหน่ายตั๋วของบริษัท ทุกท่า ขอบคุณครับ
ขั้นตอนการส่งของมี 4 ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการรับของมี 3 ขั้นตอนดังนี้

}