นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส

วิสัยทัศน์

      เราจะเป็นผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารที่สามารถบริการลูกค้าผ่านบุคลากรที่มีคุณภาพ ในระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องต่อการพัฒนาและการบริการที่เป็นหนึ่ง

สิ่งที่เน้น 3 ประการสำคัญ

1. บุคลากร (HUMAN) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
2. บริหารจัดการ (MANAGEMENT) มีการบริหารจัดการที่ดี เอื้อประ