รูปตารางเวลาเดินรถเป็นเที่ยวเวลามาตรฐานของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินรถบางเที่ยววิ่ง
สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่
https://www.nctcard.com/timetable/index.php