นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • รถโดยสารไทยหัวใจบริการ รุ่น 3 2562
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562
  • อบรมหลักสูตร ระเบียบปฏิบัติและการใช้อุปกรณ์รถเหมาทัศนาจร
  • กิจกรรมอบรมหลักสูตร"การใช้อุปกรณ์สำนักงานและการแก้ไขเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์)"
  • ขนส่งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
  • กิจกรรมขอบคุณลูกค้า ครั้งที่ 2/2562


Untitled Document