นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • การจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก "บริษัท เอส พี บ้านคาร์แคร์ จำกัด"
  • อบรมหลักสูตร เรียนรู้ วิธีการแก้ปัญหาและการดูแลรักษารถ
  • การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
  • อบรมรถโดยสารไทยหัวใจบริการ รุ่น 4 2562
  • โปร กบข
  • อบรมหลักสูตรความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเบนซ์ IBC


Untitled Document