นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง จากกรมการขนส่งทางบก
  • กิจกรรมขอบคุณลูกค้า
  • อบรมหลักสูตรการเป็นผู้สอนงานฯ
  • บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562
  • งดรับจองตัวผ่านทางโทรศัพท์
  • ซ้อมแผนอัคคีภัย 62


Untitled Document