นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกแห่งการบริการ "Sevice Mind"
  • อบรมการมอบหมายงาน การสอนงานและติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง
  • รถโดยสารไทย หัวใจบริการ รุ่นที่ 1/2562
  • การตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในและมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง 1/2562
  • การอบรมหลักสูตร ฟื้นฟูทีมระงับเหตุฉุกเฉิน วันที่ 26 ก.พ. 2562 โดย บริษัท นครชัยทัวร์ และ นครชัย21
  • นครชัยทัวร์ และ นครชัย21 ร่วมกับ 12GO


Untitled Document